rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

aneks
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ok. (około)
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
circa
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
rozdz. (rozdział)
cap. (capitol)
Definovaná část práce
kolumna
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
dysertacja
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
pod red. (pod redakcją)
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
np. (na przykład)
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
szczególnie
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
rys. (rysunek)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
wliczając
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
nb. (notabene/nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strona)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strony)
pp. (paginile)
Některé strany v práci
wstęp/przedmowa
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
wyd. (wydawnictwo)
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
korekta
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
przedruk
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
tłum. (tłumaczenie)
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
t. (tom)
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce