česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

bijl. (bijlage)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
bibl. (bibliografie)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
kolom
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
dissertatie
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
bew. (bewerkt door)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
bijz. (bijzonder)
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
enz. (enzovoort)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
d.w.z (dat wil zeggen)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (inclusief)
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagina´s)
str. (strany)
Některé strany v práci
voorwoord
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
uitg. (uitgegeven door)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
herz. (herzien)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
herdr. (herdruk)
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
vertaald door
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce