švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
Kolumn
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
figur
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sidor)
Některé strany v práci
Előszó
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce