japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
およそ
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
学位論文
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
Előszó
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce