česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strany)
Některé strany v práci
Előszó
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce