anglicky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

függ. (függelék)
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
kb. (körülbelül)
approx. (approximately)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliography)
Seznam použitých zdrojů
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
fej. (fejezet)
ch. (chapter)
Definovaná část práce
oszl. (oszlop)
col. (column)
Vertikální část tabulky
dissz. (disszertáció)
diss. (dissertation)
Kompletní práce na určité téma
szerk. (szerkesztette X)
ed. (edited by)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
pl. (például)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
kül. (különösen)
esp. (especially)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
ábr. (ábra)
fig. (figure)
Diagram, který doprovází část práce
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
beleértve
incl. (including)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
o./old. (oldal)
p. (page)
Každá jednotlivá strana v práci
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pages)
Některé strany v práci
Előszó
pref. (preface)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
kiad. (kiadta X/kiadó)
pub. (published by)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
Átdolgozta X
rev. (revised by)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Utánnyomás
rpt. (reprint)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
ford. (fordította X)
trans. (translated by)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
köt. (kötet)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce