švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
대략
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
세로줄
Kolumn
Vertikální část tabulky
논문
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
편집
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
Diagram, který doprovází část práce
즉,
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
s. (sidor)
Některé strany v práci
서두
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce