čínsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

부록
app.(附录)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
대략
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
참고 문헌 목록
bibliog.(引用来源)
Seznam použitých zdrojů
대략
ca.(大约)
Používá se při odhadu množství
제 (숫자 ex. 1) 장
ch.(章)
Definovaná část práce
세로줄
col.(柱)
Vertikální část tabulky
논문
diss.(论文)
Kompletní práce na určité téma
편집
ed.(编辑)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
예,
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
특히,
esp.(尤其是)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
등...
etc.(等等)
Používá se pro neohraničený seznam
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
즉,
i.e.(既)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
... 포함
incl.(包括)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
주의
N.B.(注意)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.
p.(页)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.
pp.(页)
Některé strany v práci
서두
pref.(前言)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(홍길동) 지음
pub.(由...出版)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(홍길동) 개정
rev.(由...修改)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
재판본
rpt.(转载)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(홍길동) 번역
trans.(由...翻译)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
제 (몇) 판
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce