švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
およそ
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
Kolumn
Vertikální část tabulky
学位論文
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
編さん
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
特に
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
figur
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
s. (sidor)
Některé strany v práci
序論
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce