nizozemsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
bijl. (bijlage)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ong. (ongeveer)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
bibl. (bibliografie)
Seznam použitých zdrojů
およそ
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
hst. (hoofdstuk)
Definovaná část práce
kolom
Vertikální část tabulky
学位論文
dissertatie
Kompletní práce na určité téma
編さん
bew. (bewerkt door)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
bijv. (bijvoorbeeld)
Používá se při uvedení příkladu
特に
bijz. (bijzonder)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
enz. (enzovoort)
Používá se pro neohraničený seznam
afb. (afbeelding)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
d.w.z (dat wil zeggen)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
incl. (inclusief)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
pp. (pagina´s)
Některé strany v práci
序論
voorwoord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
uitg. (uitgegeven door)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
herz. (herzien)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
herdr. (herdruk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
vertaald door
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
jg. (jaargang)
Indikuje určitý objem nebo část práce