esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
およそ
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
学位論文
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
編さん
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
特に
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
序論
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce