dánsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
bilag
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (cirka)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
bibliografi
Seznam použitých zdrojů
およそ
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
afsnit
Definovaná část práce
kolonne
Vertikální část tabulky
学位論文
afhandling
Kompletní práce na určité téma
編さん
redigeret af
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
f.eks. (for eksempel)
Používá se při uvedení příkladu
特に
især
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
osv. (og så videre)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figur)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
dvs. (det vil sige)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
NB (notabene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
side
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
s. (sider)
Některé strany v práci
序論
indledning
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
udgivet af
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
revideret af
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
genoptryk
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
oversat af
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
bind
Indikuje určitý objem nebo část práce