čínsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

別表
app.(附录)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
参考文献一覧
bibliog.(引用来源)
Seznam použitých zdrojů
およそ
ca.(大约)
Používá se při odhadu množství
ch.(章)
Definovaná část práce
col.(柱)
Vertikální část tabulky
学位論文
diss.(论文)
Kompletní práce na určité téma
編さん
ed.(编辑)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
特に
esp.(尤其是)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.
etc.(等等)
Používá se pro neohraničený seznam
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
すなわち
i.e.(既)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
含めて
incl.(包括)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
注意
N.B.(注意)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(ページ)
p.(页)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(ページ 複数)
pp.(页)
Některé strany v práci
序論
pref.(前言)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
(人物名)出版
pub.(由...出版)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
(人物名)編
rev.(由...修改)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
再版
rpt.(转载)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
(人物名)訳
trans.(由...翻译)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce