švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
Colonna
Kolumn
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
A cura di
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
figur
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
s. (sidor)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce