rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
гл. (глава)
Definovaná část práce
Colonna
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
A cura di
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce