rumunsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
app. (appendix)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
aprox. (aproximativ)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
Bibliografie - nu se prescurtează
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
cca (circa)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capitol)
Definovaná část práce
Colonna
col. (coloană)
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
Disertaţie - nu se abreviază
Kompletní práce na určité téma
A cura di
n.t. (nota traducătorului)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
ex. (exemplu)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
adică
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
inclusiv - nu se abreviază
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
p./pg. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
pp. (paginile)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
pref. (prefaţă)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
ed. (editat de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
red. (redactor)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
reed. (reeditarea)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
trad. (tradusă de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Indikuje určitý objem nebo část práce