portugalsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliogr. (bibliografia)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
cerca
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
Colonna
col. (coluna)
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
dissertação
Kompletní práce na určité téma
A cura di
ed. (edição)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
p.ex. (por exemplo)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
i.e. (id est)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
incluindo
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
prefácio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
E. (editor)
EE. (editores)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
reimpresso
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
Trad. (tradução)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce