maďarsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
függ. (függelék)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
bibliog. (bibliográfia)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
kb. (körülbelül)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
fej. (fejezet)
Definovaná část práce
Colonna
oszl. (oszlop)
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
dissz. (disszertáció)
Kompletní práce na určité téma
A cura di
szerk. (szerkesztette X)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
pl. (például)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
kül. (különösen)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
stb. (és így tovább)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
ábr. (ábra)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
azaz/vagyis/következtetésképpen
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
beleértve
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
o./old. (oldal)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
o./old. (oldal/oldalak)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
Előszó
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
kiad. (kiadta X/kiadó)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
Átdolgozta X
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
Utánnyomás
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
ford. (fordította X)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
köt. (kötet)
Indikuje určitý objem nebo část práce