korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
대략
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
대략
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
Colonna
세로줄
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
논문
Kompletní práce na určité téma
A cura di
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
예,
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
pp.
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce