japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
およそ
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
Colonna
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
学位論文
Kompletní práce na určité téma
A cura di
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce