česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

Appendice
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
ca. (circa)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
Bibliografia
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
Colonna
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
Dissertazione di laurea
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
A cura di
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
Specialmente
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)/cioè
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluso)
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (pagina)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pagine)
str. (strany)
Některé strany v práci
Prefazione/Preambolo
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
Pubblicato da
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
n.d.A. (nota dell'autore)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
Opera ristampata
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
Tradotta da
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce