česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

annexe
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximativement)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
biblio. (bibliographie)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
env. (environ)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapitre)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
col. (colonne)
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
éd. (édition)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ex. (exemple)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
spéc. (spécialement)
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
c.-à-d. (c'est-à-dire)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (incluant)
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
str. (strany)
Některé strany v práci
préf. (préface)
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
éd. (édité par)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revu par)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
réimp. (réimpression)
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (traduit par)
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce