česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

ap. (apendico)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliografio)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
kol. (kolono)
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
dis. (disertacio)
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
ed. (eldonita de)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
ekz. (ekzemplo)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
prec. (precipe)
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
ktp. (kaj tiel plu)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figuro)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
ink. (inkluzive)
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (notu bene)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (paĝo)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pj. (paĝoj)
str. (strany)
Některé strany v práci
pref. (prefaco)
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
eld. (eldonita de)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (reviziita de)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rep. (represo)
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trad. (tradukita de)
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volumo)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce