japonsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app.(附录)
別表
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
bibliog.(引用来源)
参考文献一覧
Seznam použitých zdrojů
ca.(大约)
およそ
Používá se při odhadu množství
ch.(章)
Definovaná část práce
col.(柱)
Vertikální část tabulky
diss.(论文)
学位論文
Kompletní práce na určité téma
ed.(编辑)
編さん
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
esp.(尤其是)
特に
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.(等等)
etc.
Používá se pro neohraničený seznam
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
i.e.(既)
すなわち
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.(包括)
含めて
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B.(注意)
注意
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(页)
p.(ページ)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(页)
pp.(ページ 複数)
Některé strany v práci
pref.(前言)
序論
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub.(由...出版)
(人物名)出版
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev.(由...修改)
(人物名)編
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt.(转载)
再版
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans.(由...翻译)
(人物名)訳
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce