česky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app.(附录)
- (příloha)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx.(大约)
přibl. (přibližně)
Používá se, když množství není známo
bibliog.(引用来源)
lit. (literatura)
Seznam použitých zdrojů
ca.(大约)
cca (cirka)
Používá se při odhadu množství
ch.(章)
kap. (kapitola)
Definovaná část práce
col.(柱)
- (sloupec)
Vertikální část tabulky
diss.(论文)
dis. (disertace, disertační práce)
Kompletní práce na určité téma
ed.(编辑)
edit. (editována kým)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g.(例如)
např. (například)
Používá se při uvedení příkladu
esp.(尤其是)
zejm. (zejména)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc.(等等)
atd. (a tak dále)
Používá se pro neohraničený seznam
fig.(图表)
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
i.e.(既)
tj. (to jest)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl.(包括)
vč. (včetně)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B.(注意)
Pozn. (poznámka)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p.(页)
str. (strana)
Každá jednotlivá strana v práci
pp.(页)
str. (strany)
Některé strany v práci
pref.(前言)
- (předmluva)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub.(由...出版)
publ. (publikováno kým)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev.(由...修改)
rev. (revidováno kým)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt.(转载)
dot. (dotisk)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans.(由...翻译)
přel. (přeloženo kým)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol.(卷)
obj. (objem)
Indikuje určitý objem nebo část práce