švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
- (sloupec)
Kolumn
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
figur
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
s. (sidor)
Některé strany v práci
- (předmluva)
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce