španělsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
ap. (apéndice)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
bibl. (bibliografía)
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
circ. (circa)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
cap. (capítulo)
Definovaná část práce
- (sloupec)
col. (columna)
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
disertación
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
editado por
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
p. ej. (por ejemplo)
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
especialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
etc. (etcétera)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
es decir,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
incl.
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
p. (página)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
pp. (páginas)
Některé strany v práci
- (předmluva)
Prefacio
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
publicado por
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
revisado por
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
reedición / nueva edición / reimpresión
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
traducido por
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
t.
Indikuje určitý objem nebo část práce