řecky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
παρ. (παράρτημα)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
περ. (περίπου)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
κεφ. (κεφάλαιο)
Definovaná část práce
- (sloupec)
στήλη
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
διατριβή
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
επιμ. (επιμέλεια)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
ειδ. (ειδικά)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
κτλ. (και τα λοιπά)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
σημ. (σημείωση)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
σελ. (σελίδα)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
σελ. (σελίδες)
Některé strany v práci
- (předmluva)
Προτ. (πρόλογος)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
δημοσιεύθηκε από
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
ανατύπωση
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
μεταφράστηκε από
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
τομ. (τόμος)
Indikuje určitý objem nebo část práce