korejsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
부록
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
대략
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
참고 문헌 목록
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
대략
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
제 (숫자 ex. 1) 장
Definovaná část práce
- (sloupec)
세로줄
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
논문
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
편집
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
예,
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
특히,
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
등...
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
즉,
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
... 포함
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
주의
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
p.
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
pp.
Některé strany v práci
- (předmluva)
서두
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
(홍길동) 지음
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
(홍길동) 개정
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
재판본
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
(홍길동) 번역
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
제 (몇) 판
Indikuje určitý objem nebo část práce