italsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

- (příloha)
Appendice
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
přibl. (přibližně)
ca. (circa)
Používá se, když množství není známo
lit. (literatura)
Bibliografia
Seznam použitých zdrojů
cca (cirka)
ca. (circa)
Používá se při odhadu množství
kap. (kapitola)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Definovaná část práce
- (sloupec)
Colonna
Vertikální část tabulky
dis. (disertace, disertační práce)
Dissertazione di laurea
Kompletní práce na určité téma
edit. (editována kým)
A cura di
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Používá se při uvedení příkladu
zejm. (zejména)
Specialmente
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Používá se pro neohraničený seznam
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Diagram, který doprovází část práce
tj. (to jest)
i.e. (id est)/cioè
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
vč. (včetně)
incl. (incluso)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
str. (strana)
p. (pagina)
Každá jednotlivá strana v práci
str. (strany)
pp. (pagine)
Některé strany v práci
- (předmluva)
Prefazione/Preambolo
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
publ. (publikováno kým)
Pubblicato da
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revidováno kým)
n.d.A. (nota dell'autore)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
dot. (dotisk)
Opera ristampata
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
přel. (přeloženo kým)
Tradotta da
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
obj. (objem)
vol. (volume)
Indikuje určitý objem nebo část práce