švédsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
Appendix
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximately)
ung. (ungefär)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliography)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (cirka)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapter)
kap. (kapitel)
Definovaná část práce
col. (column)
Kolumn
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
Doktorsavhandling
Kompletní práce na určité téma
ed. (edited by)
red. (redigerad av)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
t.ex. (till exempel)
Používá se při uvedení příkladu
esp. (especially)
särskilt
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
figur
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
d.v.s. (det vill säga)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (including)
inkl. (inklusive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
s. (sida)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
s. (sidor)
Některé strany v práci
pref. (preface)
förord
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub. (published by)
publicerad av
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revised by)
rev. (reviderad av)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt. (reprint)
omtryck/nytryck
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (translated by)
övers. (översättning)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volym)
Indikuje určitý objem nebo část práce