rusky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
прил. (приложения)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximately)
прибл. (приблизительно)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliography)
библ. (библиография)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca. (circa -ровно)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapter)
гл. (глава)
Definovaná část práce
col. (column)
кол. (колонка)
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
дисс. (дисертация)
Kompletní práce na určité téma
ed. (edited by)
ред. (редактор ...)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
н/р (на пример)
Používá se při uvedení příkladu
esp. (especially)
особенно (особенно)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
и т.д. (и так далее)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
рис. (рисунок)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
т.е. (то есть)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (including)
вкл. (включая)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
стр. (страница)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
стр-ы. (страницы)
Některé strany v práci
pref. (preface)
прол. (пролог)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub. (published by)
изд. (издательство)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revised by)
ред. (просмотрено...)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt. (reprint)
обр. (в обработке...)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (translated by)
trans. (перевод ...)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volume - ценность)
Indikuje určitý objem nebo část práce