esperantsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
ap. (apendico)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximately)
proks. (proksimume)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliography)
bibliog. (bibliografio)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapter)
ĉa. (ĉapitro)
Definovaná část práce
col. (column)
kol. (kolono)
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
dis. (disertacio)
Kompletní práce na určité téma
ed. (edited by)
ed. (eldonita de)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
ekz. (ekzemplo)
Používá se při uvedení příkladu
esp. (especially)
prec. (precipe)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
fig. (figuro)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (including)
ink. (inkluzive)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
p. (paĝo)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
pj. (paĝoj)
Některé strany v práci
pref. (preface)
pref. (prefaco)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub. (published by)
eld. (eldonita de)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revised by)
rev. (reviziita de)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt. (reprint)
rep. (represo)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (translated by)
trad. (tradukita de)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol. (volumo)
Indikuje určitý objem nebo část práce