čínsky | Fráze - Akademický | Zkratky

Zkratky - Akademické zkratky

app. (appendix)
app.(附录)
Používá se v případě, pokud jsou přidané do práce významné materiály
approx. (approximately)
approx.(大约)
Používá se, když množství není známo
bibliog. (bibliography)
bibliog.(引用来源)
Seznam použitých zdrojů
ca. (circa)
ca.(大约)
Používá se při odhadu množství
ch. (chapter)
ch.(章)
Definovaná část práce
col. (column)
col.(柱)
Vertikální část tabulky
diss. (dissertation)
diss.(论文)
Kompletní práce na určité téma
ed. (edited by)
ed.(编辑)
Používá se, když byla práce změněna třetí stranou
e.g. (exempli gratia)
e.g.(例如)
Používá se při uvedení příkladu
esp. (especially)
esp.(尤其是)
Používá se při snaze definovat něco srozumitelně a jasně
etc. (et cetera)
etc.(等等)
Používá se pro neohraničený seznam
fig. (figure)
fig.(图表)
Diagram, který doprovází část práce
i.e. (id est)
i.e.(既)
Používá se při rozvíjení myšlenky, což doslova znamená "proto", nebo "to je"
incl. (including)
incl.(包括)
Používá se při přidání něčeho do seznamu
N.B. (nota bene)
N.B.(注意)
Používá se, když je osoba povinna vzít na vědomí něco důležitého
p. (page)
p.(页)
Každá jednotlivá strana v práci
pp. (pages)
pp.(页)
Některé strany v práci
pref. (preface)
pref.(前言)
Krátký odstavec, který objasňuje pozadí studie
pub. (published by)
pub.(由...出版)
Používá se pro pojmenování osoby, která publikovala danou práci
rev. (revised by)
rev.(由...修改)
Používá se, když práce byla mírně pozměněna, aby to více relevantní pro současné publikum
rpt. (reprint)
rpt.(转载)
Používá se, když práce není původní, ale přímá kopie
trans. (translated by)
trans.(由...翻译)
Používá se v případě, že práce byly přeloženy do jiného jazyka
vol. (volume)
vol.(卷)
Indikuje určitý objem nebo část práce