nizozemsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Tóm lại...
Samengevat ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Tóm lại...
Samenvattend ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Về tổng thể...
Al met al ...
Používá se k obecnému posouzení práce
Nhìn chung...
Over het geheel ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Alles wijst erop dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
... có thể giúp chứng tỏ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Nhìn nhận một cách khách quan...
Over het geheel genomen ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Používá se pro jasný závěr
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje