čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Özetlemek gerekirse ...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Kısacası ...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Sonuç olarak ...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
Genel olarak ...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... bizi ... sonucuna götürür.
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Daha sonra görebiliriz ki ...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Tarafsız olarak düşünürsek ...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje