rusky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Мы начали доклад с того, что...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteserna testades med data från ...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Sammanfattningsvis ...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
För att sammanfatta ...
Подводя итог...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Till slut...
В целом...
Používá se k obecnému posouzení práce
I stort sett/På det stora hela ...
В общем...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leder oss till slutsatsen att ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenten ovan visar att ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan då se att ...
Таким образом мы видим, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Allt detta pekar på att ...
Все это указывает на то, что...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
På det hela taget ...
В балансе...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Používá se pro jasný závěr
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje