nizozemsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Ovanstående diskussion har försökt att ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteserna testades med data från ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Sammanfattningsvis ...
Samengevat ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
För att sammanfatta ...
Samenvattend ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Till slut...
Al met al ...
Používá se k obecnému posouzení práce
I stort sett/På det stora hela ...
Over het geheel ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leder oss till slutsatsen att ...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenten ovan visar att ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan då se att ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Allt detta pekar på att ...
Alles wijst erop dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
På det hela taget ...
Over het geheel genomen ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Používá se pro jasný závěr
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje