maďarsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteserna testades med data från ...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Sammanfattningsvis ...
Összefoglalva, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
För att sammanfatta ...
Összefoglalva ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Till slut...
Összességében ...
Používá se k obecnému posouzení práce
I stort sett/På det stora hela ...
Egészében véve ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leder oss till slutsatsen att ...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenten ovan visar att ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan då se att ...
Láthatjuk, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Allt detta pekar på att ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
På det hela taget ...
Összevetve...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Používá se pro jasný závěr
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje