čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Till slut...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
På det hela taget ...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje