švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
En resumen,...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En síntesis,...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
En definitiva,...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
En términos generales,...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nos lleva a la conclusión de que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Podemos evidenciar que...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Todo esto apunta a...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En resumen...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje