finsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
En resumen,...
Yhteenvetona...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En síntesis,...
Yhteenvetona...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
En definitiva,...
Kaiken kaikkiaan
Používá se k obecnému posouzení práce
En términos generales,...
Yleisesti ottaen
Používá se k obecnému posouzení práce
... nos lleva a la conclusión de que...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Podemos evidenciar que...
Näemme siis, että...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Todo esto apunta a...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En resumen...
Kaiken kaikkiaan
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Používá se pro jasný závěr
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje