čínsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

En la introducción de este trabajo mencionamos...
我们以说明...开始这篇论文
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La discusión anterior ha tenido la intención de...
前面的讨论旨在...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
假设被...方面的数据验证
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
En resumen,...
总结来说,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En síntesis,...
归纳一下,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
En definitiva,...
总之,...
Používá se k obecnému posouzení práce
En términos generales,...
总体而言,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nos lleva a la conclusión de que...
...让我们得出...的结论
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Los argumentos antes mencionados prueban que...
上述论据证实...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Podemos evidenciar que...
我们可以看出...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Todo esto apunta a...
所有这些都指向...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
了解...可以帮助揭示...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En resumen...
权衡一下,...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
因此,我们的论点是有一些因素...
Používá se pro jasný závěr
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje