česky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
En resumen,...
Abych to shrnul(a),...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
En síntesis,...
Souhrnně lze říci,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
En definitiva,...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
En términos generales,...
Celkem vzato...
Používá se k obecnému posouzení práce
... nos lleva a la conclusión de que...
... nás vede k závěru, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Podemos evidenciar que...
Vidíme tedy, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Todo esto apunta a...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
En resumen...
Zároveň...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Používá se pro jasný závěr
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje