švédsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Мы начали доклад с того, что...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Последующее обсуждение было попыткой...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteserna testades med data från ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Подводя итог...
Sammanfattningsvis ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Подводя итог...
För att sammanfatta ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
В целом...
Till slut...
Používá se k obecnému posouzení práce
В общем...
I stort sett/På det stora hela ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leder oss till slutsatsen att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenten ovan visar att ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Таким образом мы видим, что...
Vi kan då se att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Все это указывает на то, что...
Allt detta pekar på att ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
В балансе...
På det hela taget ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Používá se pro jasný závěr
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje