řecky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Мы начали доклад с того, что...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Последующее обсуждение было попыткой...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Гипотезы были проверены на практике путем...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Подводя итог...
Εν περιλήψει,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Подводя итог...
Εν ολίγοις,...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
В целом...
Εν συντομία,...
Používá se k obecnému posouzení práce
В общем...
Σε γενικές γραμμές,...
Používá se k obecnému posouzení práce
... позволяет нам сделать вывод, что...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Таким образом мы видим, что...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Все это указывает на то, что...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
В балансе...
Συνοπτικά...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Používá se pro jasný závěr
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje