korejsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Мы начали доклад с того, что...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Последующее обсуждение было попыткой...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Гипотезы были проверены на практике путем...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Подводя итог...
요약하면, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Подводя итог...
요약하면, ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
В целом...
대체로, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
В общем...
대체로, ...
Používá se k obecnému posouzení práce
... позволяет нам сделать вывод, что...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Таким образом мы видим, что...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Все это указывает на то, что...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
В балансе...
모든 것을 고려하여, ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Používá se pro jasný závěr
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje