japonsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Мы начали доклад с того, что...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Последующее обсуждение было попыткой...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Гипотезы были проверены на практике путем...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Подводя итог...
結論として、・・・・
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Подводя итог...
まとめると、・・・・
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
В целом...
全体に目を向けると、・・・・
Používá se k obecnému posouzení práce
В общем...
全般的に見て、・・・・
Používá se k obecnému posouzení práce
... позволяет нам сделать вывод, что...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
前述の議論は・・・・を証明している。
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Таким образом мы видим, что...
・・・・ということが見て取れる。
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Все это указывает на то, что...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
В балансе...
あらゆる点から見て、・・・・
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
したがって、・・・・という事実がある。
Používá se pro jasný závěr
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje