anglicky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Мы начали доклад с того, что...
We opened this paper by noting…
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Последующее обсуждение было попыткой...
The foregoing discussion has attempted to…
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Гипотезы были проверены на практике путем...
The hypotheses were tested with data covering…
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Подводя итог...
To sum up…
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Подводя итог...
In summary, …
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
В целом...
All in all…
Používá se k obecnému posouzení práce
В общем...
By and large…
Používá se k obecnému posouzení práce
... позволяет нам сделать вывод, что...
…leads us to the conclusion that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
The arguments given above prove that…
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Таким образом мы видим, что...
We can see then, that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Все это указывает на то, что...
All of this points to the fact that…
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Understanding...can help reveal…
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
В балансе...
On balance…
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Používá se pro jasný závěr
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje