nizozemsky | Fráze - Akademický | Závěr

Závěr - Shrnutí

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Používá se pro zahájení shrnutí práce
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Používá se k popisu toho, co jste se snažili v práci dosáhnout
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Používá se k popisu dat, které jste použili, a jak pomáhali daným argumentům
Însumând totul...
Samengevat ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout
Rezumând,...
Samenvattend ...
Používá se pro obecné otevření, abyste popsali, co jste se snažili v práci dosáhnout

Závěr - Zakončení

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Používá se při podání obecného přehledu o práci a uvedení hlavního výsledku práci
Per ansamblu...
Al met al ...
Používá se k obecnému posouzení práce
În mare...
Over het geheel ...
Používá se k obecnému posouzení práce
...ne duce la concluzia că...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr s pevnými argumenty pro doložení pravdivosti
Putem observa prin urmare că...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Toate aceste argumente indică faptul că...
Alles wijst erop dat ...
Používá se pro jednoznačný závěr poté, co byly napsány podpůrné argumenty
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Používá se pro další důkazy, které dále podporují dané závěry
Pentru a restabili echilibrul...
Over het geheel genomen ...
Používá se pro objektivní hodnocení daných závěrů
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Dodává se v závěru práce, aby byly brány na vědomí všechny omezující faktory
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Používá se pro jasný závěr
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Používá se k potvrzení převzatých myšlenek
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Používá se ke zdůraznění hlavního závěru práce
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Používá se k vyjádření toho, na co se práce zaměřuje